Zásady zpracování osobních údajů

 1. Společnost Veronika Glanville Sychra, IČ: 06298320, se sídlem Zlonín 282 250 64 Zlonín, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále také jen „Správce“), jakožto provozovatel webové stránky https://www.jogaritualy.cz/ a tedy správce osobních údajů, které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.`
 2. Správce zpracovává při provozu webové stránky zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti Správce vůči zákazníkům a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů Správce.
 4. Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.
 5. Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství
  • provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu
  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 9. Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:
  • právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; zákazník má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil či aktualizoval na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit,
  • právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá,
  • právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku,
  • právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou,
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
  • V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu osobně, písemně na adresu sídla Správce či prostřednictvím e-mailu ahoj@jogaritualy.cz, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Seznámení s těmito zásadami potvrzuje zákazník zaškrtnutím políčka prostřednictvím internetového formuláře před dokončením objednávky. Zaškrtnutím políčka zákazník potvrzuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 11. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zákazníkovi zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou zákazník správci poskytl.

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 6. 2022.